Alfa Mobility

CSR - Vårt samfunnsansvar

Alfa – The Scandinavian Mobility Services Company – følger etiske standarder som er høyt prioritert på et globalt nivå. FNs Global Compact er et frivillig tiltak der selskaper som Alfa arbeider for å støtte FNs mål samt overholde universelle bærekraftprinsipper. Vi arbeider kontinuerlig mot å samkjøre alle våre operasjoner og strategier med FNs mål og prinsipper.
Informasjon

FNs Global Compact.

Vi støtter deg

Vi støtter FNs ti Global Compact-prinsipper, og som medlemsselskap siden 2013 forventes det at vi overholder følgende punkt:

1. Gjør Global Compact med tilhørende prinsipper til et vesentlig ledd i vår forretningsstrategi, våre daglige operasjoner og vår organisasjonskultur.

2. Innlemmer Global Compact med tilhørende prinsipper i beslutningstakingsprosesser i høyeste styringsorgan (dvs. styret).

3. Bidrar til omfattende utviklingsmål (inkludert tusenårsmålene) via aktiviteter i kjernevirksomheten, påvirkning, veldedighet og partnerskap.

4. Kommuniserer offentlig (via en årsrapport eller annet offentlig dokument, for eksempel en bærekraftrapport) måtene vi innfører prinsippene og støtter mer omfattende utviklingsmål på – også kjent som fremdriftskommunikasjon.

5. Fremmer Global Compact og arbeidet for ansvarlige forretningspraksiser via påvirkning og aktiv kontakt med likesinnede, partnere, kunder, forbrukere og allmenheten generelt.

FNs ti Global Compact-prinsipper

Menneskerettigheter:

Prinsipp nr. 1: Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og

Prinsipp nr. 2: påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

Standarder for arbeidslivet:

Prinsipp nr. 3: Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis,

Prinsipp nr. 4: sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,

Prinsipp nr. 5: sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og

Prinsipp nr. 6: sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

Miljø:

Prinsipp nr. 7: Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer,

Prinsipp nr. 8: ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og

Prinsipp nr. 9: oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

Bekjempelse av korrupsjon:

Prinsipp nr. 10: Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.

Kilde: FNs Global Compact

Customer Reflections
Fantastic!
What great news before the Easter holidays! It’s all very exciting, so it’s great to have one less thing to worry about. Thank you for your assistance with getting this through, you’ve made the process very painless and you’ve been extremely reliable – I appreciate that very much. Best Regards
Customer Reflections
Good evening,
I am so pleased to inform that we have received your daughter’s permit as well. The same rules apply for her as stated below in regards to residence permit card and re-entry permit. It has been a pleasure to assist you and your family with the new permits and I am really glad that they accepted your daughter’s permit although she is over 18 years old. Alfa Immigration Team
Customer Reflections
NIVIN & ANNA
I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.
Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.